fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ujednání

(1) Právní a obchodní vztahy mezi společností JIP – PROJEKT servis, s r.o., IČ: 05848911, se sídlem Přemyslovská 1482/32, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „dodavatelem“) a kupujícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“), jakož i ujednáními obsaženými v uzavřené kupní smlouvě. Ujednání sjednaná v kupní smlouvě mají přednost před VOP.

(2) Se zněním VOP, včetně změn a dodatků, musí být kupující seznámen, kdy jejich aktuální znění je zveřejněno na webových stránkách dodavatele www.daviddvorakmma.com. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující souhlas s tím, že se VOP stávají pro obě smluvní strany závazné a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu.

 

II. Uzavření smluvního vztahu, objednávka, kupní smlouva

(1) Nabídky dodavatele nejsou závazné, mají pouze informativní charakter a slouží jako podnět k učinění objednávky kupujícího a k uzavření kupní smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje právo sortiment prodávaného zboží měnit.

(2) Závaznou objednávku zboží uskuteční kupující tím, že požadované zboží nejprve vloží do nákupního košíku, následně vyplní objednávkový formulář a objednávku stisknutím příslušného tlačítka potvrdí. Ke každé objednávce bude ještě před závazným potvrzením automaticky připočtena částka za poštovné a balné. Obsah objednávky se automaticky odešle dodavateli a kupující je vyzván k uskutečnění platby přes platební platformu GoPay[bude doplněn název plat. Brány, např. ComGate] nebo bankovním převodem.

(3) Dodavatel po obdržení závazné objednávky zašle na e-mail kupujícího automatickou zprávu, ve které bude přehledně uveden obsahu nákupního košíku v okamžiku uskutečnění závazné objednávky, jednotlivé ceny zboží, poštovné a balné a celková suma, kterou kupující uhradil. Tato automaticky vygenerovaná zpráva není ještě závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

(4) Pokud se vyskytnou skutečnosti, které budou bránit uskutečnění objednávky, bude o tomto kupující neprodleně vyrozuměn dodavatelem prostřednictvím emailu.

(5) Dodavatel objednávku potvrdí až odesláním informačního e-mailu kupujícímu, v němž výslovně uvede, že objednávku a platbu přijal. Teprve tehdy je uzavřena kupní smlouva.

(6) Kupující i dodavatel jsou oprávněni závaznou objednávku bez udání důvodu zrušit, a to zasláním storno e-mailu.

(7) Pokud se jedná o zrušení ze strany kupujícího, doporučuje provozovatel stornovat objednávku co nejdříve, než dojde k předání objednávky přepravní společnosti. O předání zboží přepravní společnosti provozovatel informuje e-mailem. Pokud kupující nestihne objednávku stornovat dříve, než je předána přepravní společnosti, je kupující povinen uhradit účelně vynaložené náklady spojené s dopravou.

 

III. Kupní cena, platební podmínky, fakturace

(1) U každého zboží je uvedena jeho aktuální cena včetně DPH. Po vložení zboží do košíku se ceny všech produktů sčítají a těsně před dokončením objednávky se k výsledné sumě připočtou ještě náklady na přepravu zboží (dodání zboží a balné). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

(2) Platbu za zboží je možné uskutečnit platební kartou bez nutnosti registrace nebo bankovním převodem.

(3) Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

IV. Dodací termíny, dodací lhůty a dodací podmínky

(1) Odeslání objednaného zboží závisí na jeho skladové dostupnosti. Objednávky jsou obvykle posílány do 5-10 pracovních dnů od přijetí platby. Cena za dopravu/poštovné a balné je 115,– Kč s DPH v rámci České republiky. Při objednávce přesahující hodnotu 2.000,– Kč se poštovné ani balné nehradí. Dodavatel využívá k doručení zásilek se zbožím služeb www.zaslat.cz. 

(2) Kupující je povinen převzít zboží při dodání zboží v místě určeném kupujícím v objednávce. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

(3) Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. 

(4) Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 
V. Reklamace, záruka a odpovědnost za vady, mimosoudní řešení sporů

(1) Záruční doba v délce 24 měsíců (jen pro spotřebitele) začíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Pokud kupující objeví během používání zakoupeného zboží vadu, která nebyla způsobena nestandartním či nevhodným zacházením, ale je vadou výrobku, má nárok zboží v záruční době reklamovat.

(2) Při převzetí zásilky doporučuje provozovatel překontrolovat ihned její stav. V případě poškození obalu nebo neúplnosti zásilky má kupující nárok zboží odmítnout (nepodepsat protokol o převzetí). V takovém případě sepíše kupující s dopravcem na místě protokol o poškození (nutné je potvrzení dopravce) a odešle ho do 24 hodin na e-mail dodavatele. Pokud by kupující nejdříve protokol o převzetí zboží podepsal, nemohl by následně uplatnit reklamaci na neúplnost nebo poškození zásilky.

(3) Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

(4) Zboží určené k reklamaci dodavatel doporučuje zasílat buď v originálním, nebo vyhovujícím obalu, který zboží ochrání před dalším případným poškozením během přepravy. Po posouzení reklamace dodavatelem bude kupující vyrozuměn o výsledku e-mailem. Lhůta pro vyřízení reklamace činí podle zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele 30 dní.

(5) Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jestliže dodavatel nedodrží sjednané podmínky. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží je nutno zaslat v originálním neporušeném obalu, nepoužité, se všemi doklady (kopie faktury, součástmi, náhradními díly apod.). Dodavatel vrácené zboží posoudí, a pokud bude v pořádku, vrátí kupujícímu kupní cenu. Dodavatel nehradí náklady na dopravu vráceného zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zásilky s chybějícími doklady nebudou uznány.

(6) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (ADR) z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

(7) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

VI. Ochrana osobních údajů

(1) Veškeré informace, které kupující při spolupráci s dodavatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá dodavateli písemné svolení, údaje o kupujícím nebude dodavatel jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. 

(2) Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Informacích o správci na webových stránkách dodavatele www.daviddvorakmma.com a v zákoně č. 110/2019 Sb., O zpracování osobních údajů.

VII. Všeobecná ustanovení

(1) Právní vztahy mezi smluvními stranami založené kupní smlouvou a těmito VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem.

(2) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

(3) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

(4) Tyto VOP nabývají vůči smluvním stranám účinnosti dnem 1.1.2020.

JIP- PROJEKT servis, s.r.o.