fbpx

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. INFORMACE O SPRÁVCI

JIP-PROJEKT servis, s.r.o., IČO: 05848911, DIČ: CZ05848911, adresou Přemyslovská 1482/32, 130 00, Praha 3, je ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jako provozovatel značky David Dvořák a internetového obchod na stránkách www.daviddvorakmma.com, správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny dále.

Provozovatel značky David Dvořák může pověřit zpracováním vašich osobních údajů i třetí osobu (zpracovatele) k jasně danému účelu a za jasně daných pravidel viz. další odstavce.

Kontaktní údaje na správce: Mgr. Petra Havlínová, havlinova@jip-projekt.cz, (+420) 739 541 535

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které získá přímo od vás, jako kupujícího, které jste vyplnili do objednávkového formuláře v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu mezi vámi a správcem (zejména se jedná o kupní smlouvu), popř. při registraci ve svém uživatelském účtu na webových stránkách správce. Jedná se o vaše následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • identifikační číslo, daňové identifikační číslo
 • dodací adresa (pokud není sjednán osobní odběr zboží)
 • telefonní číslo
 • adresa elektronické pošty (e-mailová adresa).

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů dále správce zpracovává tyto vaše osobní údaje:

 • datum narození
3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává vaše osobní údaje pro účely obsažené v rámci vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy, splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a ochranu práv a dalších důležitých zájmů správce (např. vymáhání pohledávek správce).

Správce zpracovává vaše osobní údaje pro tyto účely:

 • vaše jméno, příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo pro účely uzavření kupní smlouvy s vámi a její plnění, splnění právních povinností (např. vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů) a ochranu práv a dalších důležitých zájmů správce (např. vymáhání pohledávek),
 • dodací adresu pro účely plnění smlouvy (dodání vámi objednané zásilky),
 • telefonní číslo pro účely plnění smlouvy (kontaktování v případě jakýchkoliv problémů se zásilkou) a pro účely marketingu (tj. nabízení produktů a služeb prodávajícího či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zejména tzv. narozeninové nabídky (sleva na zboží prodávajícího zaslaná kupujícímu v souvislosti s dnem jeho narození),
 • adresu elektronické pošty pro účely plnění smlouvy (za účelem zaslání potvrzení o přijetí vaší objednávky), pro účely marketingu (tj. nabízení produktů a služeb prodávajícího či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a
 • datum narození pro účely zasílání tzv. narozeninové nabídky (sleva na zboží prodávajícího zaslaná kupujícímu v souvislosti s dnem jeho narození).

Tyto vaše osobní údaje jsou požadavkem pro řádné plnění uzavřené kupní smlouvy:

 • vaše jméno, příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo – bez těchto údajů nebude možné uzavřít s vámi kupní smlouvu,
 • dodací adresa – bez tohoto údaje nebude možné vám zboží doručit,
 • telefonní číslo – bez tohoto údaje vás nebude správce moci v případě potřeby kontaktovat
 • adresa elektronické pošty – bez tohoto údaje nebude správce moci akceptovat přijetí vaší objednávky.

Právním základem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jste se správcem uzavřeli, dále oprávněné zájmy správce (především za účelem evidence smluvních vztahů a statistické účely, za účelem ochrany práv správce proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, vymáhání pohledávek správce) a plnění zákonných požadavků (zejména plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (např. GDPR), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).

Samostatným právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je dále váš souhlas, a to pro účely v tomto souhlasu uvedené. Tento váš souhlas je dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na plnění vaší objednávky.

Jestliže je právním důvodem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas, můžete tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktních údajích správce. Odvoláním vašeho souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování vašich osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je váš souhlas.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovává zejména správce, který nevyužívá služeb žádného zpracovatele osobních údajů s výjimkou dále uvedenou.

K vašim osobním údajům tak mají přístup pracovníci správce a další jeho spolupracující osoby, zejména subjekty, které se podílejí na plnění vaší objednávky (např. přepravní společnosti), subjekty poskytující právní a účetní služby, subjekt spravující pro správce webové stránky (e-shop) a dále subjekt spravující účetní systém správce. 

Správce vás tímto informuje, že vaše osobní údaje nebudou správcem ani dalšími příjemci osobních údajů předávány do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci. Výjimkou jsou případy, kdy požadujete, aby bylo objednané zboží doručeno do státu, který není členským státem Evropské unie – poté je předání osobních údajů do tohoto státu povinností správce vyplývající ze smlouvy uzavřené s vámi ve smyslu povinnosti správce smlouvu řádně splnit. Poté správce předává vaše osobní údaje přepravní společnosti, v jejíž kompetenci je doručení zboží do tohoto státu, a tato společnost je povinna přijmout všechna vhodná opatření, aby vaše osobní údaje nebyly zneužity a byly chráněny po celou dobu jejich zpracování.

Správce prohlašuje, že nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu k vašim osobním údajům.

5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování vašich osobních údajů provádí správce prostřednictvím svých pracovníků, popř. dalších spolupracujících osob v sídle správce, jeho provozovnách a pobočkách. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití vašich osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny, respektují vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování.

Pro účely evidence smluv a přijatých plnění bude správce vaše osobní údaje evidovat po dobu 3 let od data splatnosti úhrady kupní ceny.

Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a narozeninových nabídek bude správce zpracovávat po dobu, než s takovým zasíláním vyjádříte nesouhlas, maximálně po dobu 5 let od posledního vašeho nákupu.

Zpracování vašich osobních údajů po uplynutí shora uvedených lhůt, popř. odvolání vašeho souhlasu, bude správce provádět v rozsahu nutném pro prokázání oprávněnosti zpracování vašich osobních údajů, pro případy vznesení pravděpodobných právních nároků a plnění zákonných povinností (např. § 31 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, nebo § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).